tiếng anh xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu là hoạt động kinh tế đem lại nguồn lực phát triển lớn cho đất nước trong xu thế kinh tế toàn cầu hoá như hiện nay. Do đặc trưng tính chất của công việc xuất nhập khẩu, các bạn sẽ phải thường xuyên làm việc với giấy tờ cũng như thủ tục hải quan với nước ngoài, nên việc học và phát triển khả năng giao tiếp tiếng anh xuất nhập khẩu đặc biệt quan trọng với các bạn làm việc về xuất nhập khẩu. 

Từ vựng tiếng anh xuất nhập khẩu 

  • Exclusive distributor: Nhà phân phối độc quyền

An exclusive distributor is a producer’s sole distributor for a product. You can form exclusive distribution relationships for a manufacturer’s entire product line or for a particular geographic area. (Nhà phân phối độc quyền là đơn vị kinh doanh được nhà sản xuất ủy quyền để phân phối dịch vụ, sản phẩm của mình trong phạm vi 1 quốc gia hoặc một vùng nào đó. Trong phạm vi đã định, nhà sản xuất không được phép bán sản phẩm cho nhà phân phối khác)

tiếng anh xuất nhập khẩu

 

Tiếng anh xuất nhập khẩu
>>> Xem thêm: Sự khác nhau giữa từ vựng tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ

  • Producer: Nhà sản xuất

Producer is a person, company, or country that makes, grows, or supplies goods or commodities for sale: (Nhà sản xuất là đơn vị, cá nhân, quốc gia tạo, phát triển và cung ứng hàng hoá)

  • Entrusted export/import: Xuất nhập khẩu uỷ thác

Entrusted import/export is the hiring (outsourcing) of an import and export service business unit. To organize and perform activities of exporting/importing goods for the seller/buyer. Authorized import in the form of a third company (a company specializing in entrusted import and export).

Uỷ thác xuất nhập khẩu là việc thuê một đơn vị khác, họ là nơi cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu. Đơn vị cung cấp dịch vụ này sẽ chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục xuất nhập khẩu cho bên bán và mua hàng.

  • Customs declaration: Khai báo hải quan

A customs declaration is a form that lists the details of goods that are being imported or exported when a citizen or visitor enters a customs territory (country’s borders). Most countries require travelers to complete a customs declaration form when bringing notified goods (alcoholic drinks, tobacco products, animals, fresh food, plant material, seeds, soils, meats, and animal products) across international borders. Posting items via international mail also requires the sending party to complete a customs declaration form.

Tờ khai báo hải quan ghi chi tiết nội dung hàng hoá xuất nhập khẩu khi một công dân ở nước khác đi qua khu vực hải quan. Hầu hết các quốc gia yêu cầu khách du lịch hoàn thành tờ khai hải quan khi mang hàng hóa được thông báo (đồ uống có cồn, sản phẩm thuốc lá, động vật, thực phẩm tươi sống, nguyên liệu thực vật, hạt giống, đất, thịt và sản phẩm động vật) qua biên giới quốc tế. Gửi các mặt hàng qua thư quốc tế cũng yêu cầu bên gửi hoàn thành tờ khai hải quan.

  • Customs clearance: Thông quan

Custom clearance: official permission to bring goods into or take goods out of a country (Chính thức cho phép mang hàng hoá ra hoặc vào một lãnh thổ quốc gia)

  • On-spot export/import: Xuất nhập khẩu tại chỗ

On-spot export is when goods are produced for export to a foreign trader, but the goods will be delivered to a unit designated by the foreign trader in Vietnam.

Xuất khẩu tại chỗ là trường hợp hàng hóa được sản xuất phục vụ xuất khẩu cho một thương nhân nước ngoài, nhưng hàng hóa sẽ được giao hàng tại Việt Nam cho một đơn vị theo chỉ định của thương nhân nước ngoài. 

 

Học tiếng anh xuất nhập khẩu
>>>> Xem thêm: Những lợi ích khi bạn học tiếng Anh giao tiếp ở Homestay Tiếng Anh

  • Non-tariff barrier: Hàng rào phi thuế quan

Nontariff barrier definition: A non-tariff barrier restricts the import or export of products by means other than tariffs. In simpler terms, nontariff barriers are any measures that limit imports or exports into a country that are not customs tariffs

Hàng rào phi thuế quan hạn chế việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu sản phẩm bằng các biện pháp khác ngoài thuế quan. Nói một cách đơn giản hơn, hàng rào phi thuế quan là bất kỳ biện pháp nào hạn chế hàng hóa xuất nhập khẩu vào một quốc gia không phải chịu thuế quan

  • Export-import turnover: Kim ngạch xuất nhập khẩu

Export-Import turnover is the total export and import value of goods of a country (or an enterprise) in a certain period, converted into a currency unit.

Kim ngạch nhập khẩu  là tổng giá trị xuất nhập khẩu của các hàng hoá nhập khẩu vào quốc gia (hoặc một doanh nghiệp) trong một kì nhất định qui đổi đồng nhất ra một loại đơn vị tiền tệ nhất định. 

Mẫu hội thoại kiểm tra hàng hoá

A: I am a quality controller’s buyer 

B: Okay, follow me this way.

A: I want to check quanlity of cargo on your ship

B: You will sample right? 

A: I want to take a batch of goods on your ship 

B: Yes 

A: Can I go down cargo hold? 

B: I will lead the way 

A: Where does cargo hold stairway locate? 

B: I will get it for you. Do you want to go to the cargo compartment

A: Does It has damage to the cargo? 

B: This item is imported from Korea 

A: When does ship berth to Hai Phong port?

B: 6 am this morning 

A: How long does the ship discharge cargo? 

B: Five hours 

Tù vựng trong bài hội thoại

  • A quality controller’s buyer: Nhân vên kiểm tra chất lượng của bên mua hàng. 

  • Check quanlity of cargo on your ship: Kiểm tra chất lượng hàng hoá trên tàu.

  • Sample: lấy mẫu

  • A batch of goods: Lô hàng trên tàu

  • Cargo: Khoang hàng hoá

  • Cargo compartment: Khoang hàng hoá

  • Berth: Nhập cảng

  • Discharge: Dỡ hàng

Nhân viên tiếng anh xuất nhập khẩu nên học tiếng anh ở đâu?

Enghouse Homestay hiện nay đang là trung tâm dạy tiếng anh với mô hình tiếng anh nội trú đầu tiên và uy tín tại Hà Nội. Với mô hình lớp học liên tục trong ngày cùng với các hoạt động giao lưu trao đổi văn hoá, câu lạc bộ, hoạt động dã ngoại lý thú với giáo viên bản ngữ, Enghouse Homestay đang tạo ra một môi trường học tiếng anh hiệu quả, đặc biệt dành cho các bạn đang quan tâmgiao tiếp văn phòng, công sở và tiếng anh chuyên ngành.

Nếu bạn còn gặp bất cứ khó khăn hay phân vân nào về khoá học, hãy liên hệ với Enghouse Homestay với hotline 84 – 931-335-333   hoặc liên hệ với chúng tôi qua fanpage: Fanpage.Enghouse Homestay  được hỗ trợ nhanh nhất nhé. 

Leave a Comment