17 WEBSITE TỰ HỌC TIẾNG ANH TĂNG VỐN TỪ THẦN TỐC KHÔNG THỂ KHÔNG BIẾT

 1. Tự đặt mục tiêu học từ mỗi ngày và chọn chủ điểm để học
  https://bit.ly/3ds5bCz
 2. Học từ với chương trình của BBC English
  https://bbc.in/3dqBBgJ
 3. Tra cứu cách kết hợp từ và các từ thay thế
  https://bit.ly/31cdCiQ
 4. Học từ với ma trận từ vựng, từ đồng nghĩa, trái nghĩa
  https://bit.ly/31i81Ye
 5. Học từ mới mỗi ngày
  https://bit.ly/2VaDvvy
 6. Học từ vựng qua chính các bài báo mạng
  https://bit.ly/3etjqbL
 7. Học từ theo ngữ cảnh
  https://bit.ly/2YsVCiv
 8. Nhớ từ vựng bằng cách liên kết các từ đã học
  https://bit.ly/2Yrs9p6
 9. Học 1 biết 10 với ma trận từ đồng nghĩa
  https://bit.ly/2NlSmPA
 10. Website chuyên dạy các từ siêu độc, lạ
  https://bit.ly/3dqBSAh
 11. Tìm kiếm từ đồng nghĩa, trái nghĩa, các cụm từ và cách dịch
  https://bit.ly/3doNgMZ
 12. Website học từ dành cho các bạn ở trình độ Advanced
  https://bit.ly/319jHfU
 13. Học từ vựng qua các trò chơi
  https://bit.ly/3evuox8
 14. Tổng hợp từ vựng theo chủ điểm và trình độ
  https://bit.ly/3fQ6ZH8
 15. Chơi câu đố – thuộc làu làu 100 từ mới
  https://bit.ly/2AU0HaN
 16. Bài tập học từ miễn phí
  https://bit.ly/2VcJ4JU
 17. Kho bài tập học từ phân theo trình độ
  https://bit.ly/2VcylPQ
 18. Link tải bộ audio luyện nghe tiếng Anh cực chất từ dễ đến khó hoàn toàn MIỄN PHÍ
  https://bitly.com.vn/qy57uy
  Tham gia cộng đồng giao tiếp tiếng Anh cùng người bản xứ tại Ngôi nhà Tiếng Anh – Thả phanh giao tiếp
#enghousehomestay

Leave a Comment